Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Údaje o provozovateli internetového obchodu boratree.organic, dále jen „prodávající“.

Prodávajícím je společnost BRM SK s. r. o., Vodná 27, 949 01 Nitra, Slovensko, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, oddíl: Sro, vložka č. 51059/N, IČO: 53040520, tel.: +421 918 955 207, e-mail: info@boratree.organic (dále jen „prodávající“).

1.2 Kupujícím je každá fyzická nebo právnická osoba, která na e-shopu boratree.organic potvrdí objednávku s povinností platby.
1.3 Používáním webových stránek internetového obchodu prodávajícího a potvrzením objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito Obchodními podmínkami.
1.4 Tyto Obchodní podmínky jsou platné až do okamžiku vydání nových Obchodních podmínek.

2. Cena zboží

2.1  Ceny jednotlivých produktů zobrazených na stránkách internetového obchodu jsou aktuální a platné. Ceny jsou uvedeny včetně veškerých daní a poplatků s výjimkou nákladů na doručení. Veškeré ceny za zboží a služby a veškeré poplatky v internetovém obchodě jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH.

3.Objednání zboží

3.1 Kupující může zboží objednávat prostřednictvím nákupního košíku na webových stránkách boratree.organic.

3.2 Po odeslání objednávky bude Vaše objednávka zpracována a na Váš e-mail obratem obdržíte potvrzení o jejím přijetí. Odesláním objednávky kupující prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil svou informační povinnost podle ust. § 3 odst. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo při poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozovny prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen jako „Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží“). Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby zaslány veškeré další informace týkající se Vaší objednávky. 

3.3 Odesláním objednávky se kupující zavazuje převzít objednané zboží a uhradit za něj dohodnutou cenu.

3.4 Prodávající se zavazuje dodat správný druh a množství zboží za dohodnutou cenu podle objednávky.

3.5 Prodávající má právo zrušit objednávku v případě, kdy není schopen objednané zboží zajistit. V takovém případě ihned vrátí kupujícímu uhrazenou částku v plné výši, nebo mu nabídne náhradní zboží či jiné řešení, pokud s tímto kupující souhlasí. Prodávající má právo zrušit objednávku rovněž v případě, kdy nemůže kupujícího kontaktovat (chybně uvedené či neuvedené kontaktní údaje, nedostupnost, …).

3.6 Odesláním objednávky kupující potvrzuje prodávajícímu, že prodávající včas a řádně splnil svou informační povinnost podle ustanovení § 3 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo při poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozovny prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů.

Platební a dodací podmínky

4.1 Platit za zboží může kupující:

a) při převzetí zboží na dobírku
b) bezhotovostně uhrazením faktury na účet prodávajícího
c) platební kartou prostřednictvím platební brány Global Payments

4.2 Platby online kartou se uskutečňují prostřednictvím systému Global Payments. Informace o platební nebo kreditní kartě se nedostanou k prodávajícímu. Poskytovatelem služeb platební brány je společnost Global Payments s.r.o., která podniká v České republice, se sídlem V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 042 35 452 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244453, jednající na Slovensku prostřednictvím své organizační složky Global Payments s.r.o., organizační složka, se sídlem na Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava – Nové Mesto, IČO: 50 010 301, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze I, oddíl Po, vložka 3016/B. Společnost Global Payments s.r.o. je regulována Českou národní bankou a je oprávněna poskytovat platební služby dle zákona č. 370/2017 Sb. o platebním styku na základě povolení České národní banky.

Možnost opakované platby

4.3 Kupující může využít i opakované platby nebo i tzv. automatické platby za zboží.
Pokud si zákazník v košíku zvolí opakovanou platbu účtovanou z platební karty, bude mu zboží zasíláno v průběhu po sobě následujících 12 měsíců automaticky po zúčtování příslušné platby. Platba za každou objednávku bude automaticky zúčtována jednou měsíčně z platební karty, kterou zákazník zadal při objednávce, v níž zvolil opakovanou platbu. Při opakované platbě získává zákazník slevu uvedenou při každém takto objednaném produktu.

Opakovanou platbu může zákazník kdykoliv zrušit (odvolat) bez udání důvodu. Odvoláním opakované platby kupující zruší i automatické zasílání zboží.

4.4 Platba je možná v měně dle nabídky e-shopu boratree.organic. Kupující si zvolí měnu platnou v jeho zemi.

4.5 Zboží standardně dodáváme na území států Evropské unie. Zboží do ostatních států mimo EU prodávající odešle pouze po dohodě s kupujícím. Cena za dopravu bude kupujícímu oznámena při zadávání objednávky v nákupním košíku.

4.6 Daňový doklad (fakturu) posílá prodávající kupujícímu elektronicky e-mailem.

4.7 Dodací lhůta na zboží v nabídce prodávajícího činí ve většině případů do 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky, maximální doba dodání je v případech nedostupnosti zboží na skladě prodávajícího 30 dní, případně ji lze po dohodě s kupujícím prodloužit. O prodloužené dodací lhůtě a termínu dodání bude prodávající kupujícího informovat při potvrzení objednávky telefonicky nebo e-mailem. Nevyhovuje-li kupujícímu oznámená prodloužená dodací lhůta, může objednávku stornovat.

4.8 O odeslání/expedování zboží bude prodávající kupujícího informovat e-mailem.

4.9 Prodávající zajišťuje dopravu zboží v rámci Evropské unie. Kupující si při zadávání objednávky zvolí dopravce výběrem z nabídky.

4.10 Poplatky za dopravu zboží, tzv. poštovné a balné, hradí kupující podle způsobu dopravy zvoleného při objednávce zboží. Konečná cena za dopravu zboží je vypočítána a uvedena v objednávce/košíku ještě před potvrzením objednávky. Odesláním objednávky s povinností platby kupující souhlasí i s cenou dopravy.

4.11 Místo odběru je stanoveno na základě zadaných údajů pro doručení v objednávce kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na určené místo.

4.12 Zboží je přiměřeně zabaleno a zabezpečeno. Při přebírce zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost zásilky a v případě poškození ji od doručovatele nepřevzít. Kupující i prodávající se tímto vyhnou zbytečným nákladům na případnou reklamaci zboží.

4.13 Spolu se zbožím dodá prodávající kupujícímu fakturu (daňový doklad). Faktura slouží zároveň jako dodací a záruční list.

4.14 Prodávající zodpovídá za zboží až do jeho převzetí kupujícím. Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem v okamžiku, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se:

a) zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodává odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,

b) dodává zboží sestávající z více dílů či kusů, okamžikem převzetíposledního dílu nebo posledního kusu,

c) zboží dodává opakovaně po dobu vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

4.15 V případě většího zájmu se může stát, že prodávající nebude mít dostatek zboží na skladě a může tedy objednané zboží kupujícímu dodat postupně v několika balících, přičemž poštovné a balné platí kupující jako za jeden balík.

5. Odstoupení od smlouvy. Vrácení zboží

5.1 Kupující je v souladu se zákonem 102/2014 § 7 odst. 1 oprávněn bez udání důvodu odstoupit od vyřízené objednávky (podle zákona „od kupní smlouvy“, pokud již kupující zboží převzal) do 14 dní ode dne převzetí zboží.

5.2 Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy podle § 7 odst. 1 u prodávajícího v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči; pokud byla smlouva uzavřena ústně, pak na uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy stačí jakékoli jednoznačně formulované prohlášení spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy (dále jen „oznámení o odstoupení od smlouvy“). Kupující může použít formulář na odstoupení od smlouvy, který prodávající zveřejňuje na e-shopu na adrese boratree.organic/odstoupení-od-smlouvy

5.3 Kupující je povinen nejpozději do 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět prodávajícímu nebo ho odevzdat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží.

5.4 Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátí kupujícímu veškeré platby, které od něho přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků; tímto není dotčeno ustanovení § 8 odst. 5. uvedené v odstavcích 5.5 a 5.6 a cena za službu, je-li předmětem smlouvy poskytnutí služby a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby.

5.5 Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.

5.6 Při odstoupení od smlouvy nese kupující pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud prodávající souhlasil, že tyto náklady ponese sám, nebo pokud nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i).

5.5 Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby podle odstavce 5.4 před navrácením zboží nebo pokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu.

5.6 Při odstoupení od smlouvy nese kupující pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu.

5.7 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je podle § 7 odst. 6 písmeno e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, kdy vrácení takového zboží není vhodné z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, a jehož ochranný obal byl po dodání porušen.

6. Reklamace a záruční podmínky

6.1 Vyřizování reklamací se řídí záručními podmínkami konkrétního zboží, Obchodním zákoníkem a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zvláštními předpisy.

6.2 Záruční doba na veškeré nabízené zboží v internetovém obchodě prodávajícího činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Na uplatnění práv ze zodpovědnosti za vady (reklamaci) vždy postačuje doklad o zakoupení (přiložená faktura). Předložení dokladu o zakoupení postačuje pro účely reklamace i v případě, kdy byl vydán záruční list, avšak zákazník ho ztratil.

6.3 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích částí) způsobené používáním, mechanické poškození výrobku způsobené kupujícím, nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k použití, zanedbáním péče a údržby zboží, poškozením zboží nadměrným zatěžováním, používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy či jiným porušením záručních podmínek. Odpovědnost se rovněž nevztahuje na vady či poškození výrobku vzniklé při živelné pohromě.

6.4 Kupující má právo reklamovat i výrobek zakoupený ve výprodeji nebo za sníženou cenu, avšak vada nesmí souviset s důvodem, kvůli němuž byl výrobek prodáván za sníženou cenu!

6.5 Reklamované zboží je kupující povinen doručit k reklamaci čisté, mechanicky nepoškozené, s kopií faktury nebo kopií dokladu z registrační pokladny. Kupující je povinen spolu se zbožím zaslat také popis vady ve formuláři, který prodávající poskytuje ke stažení na webové stránce boratree.organic/reklamační-formulář

6.6 Reklamaci zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 30 dní od data doručení reklamace kupujícím, resp. přepravní společností. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo právo na výměnu výrobku za nový výrobek. Vyřízením oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Pokud byla reklamace v zákonné záruční době vyřízena výměnou zboží za nové, pak záruční doba začíná plynout opětovně od data vyřízení reklamace.

6.7 POSTUP KUPUJÍCÍHO PŘI REKLAMACI:
6.7.1 Kupující co nejdříve po zjištění vady výrobku odešle tento výrobek doporučeně na adresu prodávajícího uvedenou v bodu 1 spolu s kopií dokladu o koupi a reklamačním protokolem s popisem vady výrobku.
6.7.2 V situaci, kdy je zboží třeba zaslat prodávajícímu, koná kupující tak, aby zboží bylo zabaleno do vhodného obalu, který jej bude dostatečně chránit, vyhovuje nárokům na přepravu křehkého zboží a rovněž označí zásilku příslušnými symboly.

Adresa pro zasílání reklamací:

BRM SK s. r. o./ Swiss Point Data, s. r. o., Areál Prologis, budova DC2 – brána 24, Diaľničná cesta 2, 903 01 Senec, Slovensko

6.8 V případě, že reklamované zboží bylo posláno poštou, případně přepravní společností, hradí náklady na dopravu spojené s odesláním reklamace na adresu prodávajícího kupující. Odeslání reklamovaného zboží zpět zabezpečuje prodávající poštou na vlastní náklady. Jakýkoli jiný způsob přepravy reklamovaného zboží zpět na výslovnou žádost kupujícího hradí kupující.

6.9 Za vyřízení reklamace se považuje odevzdání výrobku kupujícímu po opravě, výměna zboží nebo zamítnutí reklamace, příp. vrácení peněz při odstoupení od smlouvy.

7.Informace o alternativním řešení sporů

Každý spotřebitel má právo domáhat se ochrany práv spotřebitele podáním návrhu subjektu alternativního řešení sporů v souladu se zákonem č. 391/2015 Z. z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ARS“), například podáním návrhu Slovenské obchodní inspekci http://www.soi.sk. V průběhu alternativního řešení sporu spotřebitel spolupracuje se subjektem ARS na dosažení rychlého a efektivního průběhu alternativního řešení sporu. V případě přeshraničního sporu má spotřebitel právo obrátit se na Evropské spotřebitelské centrum, které mu poskytne adresu pro doručování, elektronickou adresu nebo telefonický kontakt na subjekt alternativního řešení sporů, který je příslušný k řešení jeho sporu. Kupující může pro alternativní řešení svého sporu využit platformu RSO, která je dostupná na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Kupující při předkládání podání v platformě RSO vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné pro určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů on-line. Kupující může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.

8. Ochrana osobních údajů

V souvislosti se zavedením nové legislativy v oblasti ochrany osobních údajů – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „GDPR“) a implementací opatření na zajištění souladu společnosti BRM SK s. r. o. s GDPR a se souvisejícími příslušnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (např. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, vyhlášky Úřadu na ochranu osobních údajů Slovenské republiky).
Všeobecnou informační povinnost ohledně ochrany osobních údajů najdou zákazníci na stránce https://www.boratree.organic/cs/ochrana-sukromia/

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Dozor nad poskytováním služeb vykonává:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1, Slovensko, tel. č.: 037/772 02 16, http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

9.2 Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku Slovenské republiky, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickém obchodu a o změně a doplnění zákona č. 128/2002 Z. z. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 284/2002 Z. z. ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

9.3 Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky kupující vyjadřuje, že se obeznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, porozuměl jejich obsahu v plném rozsahu a že s nimi souhlasí.

9.4 Tyto obchodní podmínky jsou platné od 18. 06. 2020.

V Nitře, dne 18. 06. 2020

 

Pravidla soutěží na sociálních sítích BoraTree


Statut soutěží (dále jen „Statut“) upravuje podmínky účasti na Soutěžích (dále jen „Soutěže“), způsob a postup při vykonávání činností potřebných k její realizaci a vymezuje podrobnosti o právech a povinnostech účastníků.


Pořadatel Soutěže

BRM SK sro,
Vodní 27,
949 01 Nitra

IČO: 53040520IČ
DPH: SK2121237096

https://www.boratree.organic
info@boratree.organic
+421 918 955 207


Místo a čas konání Soutěže

Soutěže probíhají online na facebookovém profilu https://www.facebook.com/BoraTree.Organic a instagramovém profilu https://www.instagram.com/boratree.organic/ (dále jen „Místo konání“ nebo „Profil Soutěže“) v období uvedeném v příspěvku (dále jen „Čas konání Soutěže“).


Osoby oprávněné účastnit se Soutěže

Zúčastnit se Soutěže může pouze osoba starší 18 let (fyzická osoba mladší 18 let se může zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce), která má trvalý pobyt na území Evropské unie (dále jen „Soutěžící“), která splní podmínky konkrétní soutěže v době konání Soutěže. Všichni, kteří splní tyto podmínky budou automaticky zařazeni do losování.

Soutěžící se mohou do Soutěže zapojit jen jednou v době trvání Soutěže a Výhercem se Soutěžící může stát pouze jednou.


Pravidla Soutěže

Podmínky účasti na Soutěži:

– Soutěže se mají právo zúčastnit pouze osoby uvedené v uvedené v oddíle “Osoby oprávněné účastnit se Soutěže”

– Účastí na Soutěži Soutěžící v případě výhry souhlasí se zpracováním a zveřejněním jeho údajů podle tohoto statutu.

– Do Soutěže o výherní cenu bude zařazena každá osoba, která v termínu konání soutěže splní všechny podmínky účasti na Soutěži.


Výhra v Soutěži

Výhru v Soutěži získá… (cena je uvedena v soutěžním příspěvku) Výherce, který splní podmínky uvedené v příspěvku soutěže na Facebooku nebo Instagramu.
Výherce v Soutěži může získat 1 z následujících cen: (soutěžní ceny jsou uvedeny v příspěvcích).
Výherní cenu do Soutěže věnoval organizátor Soutěže. Výhry v Soutěži nejsou vymahatelné soudní cestou. Výhru nelze vyměnit za finanční hotovost.


Vyhodnocení a oznámení o výhře

Výhercem Soutěže se stane Soutěžící, který bude náhodně vybrán pomocí specializované služby pro náhodný výběr výherců ze všech Soutěžících zapojených do Soutěže a který splní všechny podmínky účasti na Soutěži (dále jen „Výherce“). Losování bude provedeno Pořadatelem, resp. Organizátorem bez přítomnosti veřejnosti náhodným výběrem. Vylosovaní budou (počet výherců bude uveden v příspěvku) výherci Soutěže, kteří se zapojili v souladu s podmínkami Soutěže.

Jméno výherce zveřejní organizátor označením jejich facebookových a instagramových jmen v komentáři pod příspěvkem, pod kterým se zapojili do Soutěže. Také je bude kontaktovat písemně osobní zprávou na Facebooku (přes zprávu v komentáři nebo Messenger), na kterou je výherce povinen reagovat do 48 hodin. V případě, že výherce nebude na výhru reagovat do 48 hodin, organizátor si vyhrazuje právo provést nové losování za účelem postoupení výhry dalšímu výherci.


Předání výhry

Výherce je povinen poskytnout organizátorovi Soutěže potřebnou součinnost za účelem předání jeho výhry. Organizátor je oprávněn při kontaktování výherce požadovat od výherce Soutěže souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu: jméno, email, telefonní číslo, adresa za účelem zveřejnění, jakož i předání a doručení výhry. 

Poskytnutí těchto údajů výherce je dobrovolné, ale jejich neposkytnutí bude považováno za neposkytnutí součinnosti na straně výherce, která je nezbytná k předání výhry. Neposkytnutí těchto údajů tak způsobuje výherci zánik jeho práva na výhru. Údaje výherce budou organizátorem zpracovávány nejdéle po dobu 1 roku ode dne jejich poskytnutí. 

Poskytnutím výše uvedených údajů uděluje výherce organizátorovi souhlas ke zpracování těchto údajů a souhlas ke zveřejnění údajů v rozsahu jméno a příjmení (resp. FB, IG jméno) v seznamu výherců zveřejněném na oficiální stránce organizátora na sociální síti Facebook.


Ztráta nároku na výhru a vyloučení Soutěžícího

Pořadatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění vyloučit z účasti na Soutěži Soutěžícího, který nesplňuje nebo poruší podmínky účasti nebo tato pravidla.

Pořadatel zároveň vyloučí Soutěžícího, který svým jednáním v Soutěži porušuje právní předpisy (zejména využívá nepovolené technické prostředky nebo jiné podvodné jednání); zúčastní se Soutěže jménem třetí osoby; zúčastní se prostřednictvím profesionálních výherních služeb nebo obdobných služeb; pokouší se uspět v Soutěži jiným podvodným jednáním v rozporu s pravidly;

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka, jehož chování či profil Facebook nebo Instagram vykazuje známky nekalého nebo podvodného jednání (např.: duplicitní účty Facebook nebo Instagram).

Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či facebookový nebo instagramový profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook. V případě zjištění tohoto porušení, zda v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce nebo odpovědného pracovníka společnosti Facebook;

Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci zprostředkovatele a organizátora Soutěže, osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby, podílející se na této Soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, nemůže obdržet výhru, která propadne ve prospěch pořadatele soutěže.

Rozhodnutí Pořadatele o vyloučení, resp. nezařazení Soutěžícího je konečné. Pokud Pořadatel rozhodne o vyloučení Soutěžícího z výše uvedených důvodů poté, co mu byla předána Výhra, je vyloučen Soutěžící povinen Výhru vrátit Pořadateli nebo uhradit Pořadateli finanční částku rovnající se hodnotě Výhry.


Další podmínky Soutěže

Pořadatel Soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla Soutěže v průběhu jejího trvání, promoční akci zkrátit, odložit, přerušit nebo úplně zrušit.

Účast v Soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Případné námitky s průběhem Soutěže organizátorovi zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v úvahu. 

Pořadatel Soutěže neručí za jakékoli technické problémy v souvislosti s účastí na akci (především funkčnost sítě Facebook a Instagram). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy, kterou bude zasílána informace o výhře a za doručení výhry zaslány prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.


Ochrana osobních údajů

Odpovězením pod post na Facebookové stránce Pořadatele Soutěžící uděluje Pořadateli jako provozovateli v souladu se zákonem č. 2.2. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“) a současně Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů (dále jen „Nařízení“) souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a v případě Výhry současně i v rozsahu korespondenční adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt po celou dobu trvání Soutěže, a to za účelem provozování Soutěže (např. realizace Soutěže, předání a převzetí výhry). Pořadatel jako provozovatel tímto prohlašuje, že osobní údaje použije pouze pro výše uvedené účely.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a Pořadatel jako provozovatel nemá právní nárok na jejich získávání. Soutěžící má právo na informace, opis a opravu osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli odvolat, a to na emailové adrese info@boratree.organic

Ochrana osobních údajů se řídí ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů, přičemž práva dotčené osoby jsou upravena zejména v druhé hlavě zákona o ochraně osobních údajů; Např. právo na základě písemné žádosti požadovat např. v obecně srozumitelné formě seznam osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, potvrzení, zda jsou či nejsou osobní údaje o dotčené osobě zpracovávány, opravu nebo likvidaci nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování a pod.

Osobní údaje, které Soutěžící poskytne Pořadateli, musí být pravdivé a v případě jejich změny je Soutěžící povinen o jejich změně neprodleně informovat Pořadatele.
V případě neaktuálnosti poskytnutých osobních údajů, po splnění účelu a po podání námitky budou tyto osobní údaje odstraněny.
Souhlas se zpracováním osobních údajů Soutěžící uděluje na dobu určitou a má právo tento souhlas kdykoli odvolat. Soutěžící bere na vědomí, že v případě neudělení souhlasu nebo jeho odvolání, není účast v Soutěži možná.


Závěrečná ustanovení

Každý Soutěžící účastí na Soutěži zároveň potvrzuje, že byl obeznámen s tím, že společnost Facebook nemá vůči Soutěžícímu žádné závazky a z účasti na Soutěži společnosti Facebook takové závazky ani nevznikají.
Organizátor Soutěže prohlašuje, že Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována, nebo jinak spojována s Facebookem. Společnost Facebook nemá s touto Soutěží žádný vztah.
V případě jakýchkoliv pochybností o splnění pravidel Soutěže rozhodne o dalším postupu Organizátor, který si současně vyhrazuje právo na změnu tohoto Statutu a/nebo podmínek Soutěže po jejím vyhlášení.